Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Requisits d'admissió

Per cursar el Doble Màster en Dret és necessari ser graduat en Dret.

Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital):

 • Carta o vídeo de presentació.
 • Currículum actualitzat.
 • Còpia simple en format digital de l'expedient acadèmic actualitzat amb totes les notes de les assignatures cursades al grau. Només s'acceptaran expedients on apareguin, com a mínim, les qualificacions obtingudes fins al primer trimestre o quadrimestre inclosos, el nombre de crèdits ECTS pendents i la nota mitjana (escala 1-10).
 • Còpia simple en format digital del títol associat a l'expedient acadèmic presentat. Si encara no el tens, ens l'hauràs d'enviar més endavant.
 • Còpia escanejada del DNI o el passaport.
 • Fotografia de tipus carnet (format jpg).
 • Document de veracitat documental.

* En cas necessari, es pot sol·licitar informació addicional.

Documentació que també s'ha de tenir en compte: 

 • Certificat de nivell B2 d'anglès o d'altres idiomes (només es valoraran els certificats expedits per organismes reconeguts).
 • Certificació d'altres estudis de grau obtinguts o en curs (full de matrícula o expedient acadèmic).

Procés d'admissió i matriculació

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió: el formulari de sol·licitud d'admissió s'obrirà el dilluns 5 de febrer. Tot seguit es detallen les dates de les convocatòries d'admissió (data límit de sol·licitud, resolució, etc.):
Rondes d'admissió 1a convocatòria 2a convocatòria
Termini de sol·licitud d'admissió 06/03/2018 a determinar
Termini pel pagament de 120€ (drets d'admissió) 08/03/2018 a determinar
Termini presentació de la documentació requerida 14/03/2018 a determinar
Data de resolució 19/04/2018 a determinar
Termini pel pagament de reserva plaça (25% de la matrícula) 04/05/2018 a determinar

 

2. Procés d'admissió 

 • Emplena el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € a compte dels drets d'inscripció; aquesta quota es retorna si l'aspirant no és admès, però no es retorna en cas que s'abandoni el procés d'admissió.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar la documentació que es detalla més amunt per poder valorar el teu perfil i l'adequació al programa. El lliurament d'aquesta documentació es farà per mitjà d'una plataforma específica a la qual se't donarà accés. 

3. Resolució

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint el calendari de convocatòries d'admissió; la resolució de la sol·licitud d'admissió s'enviarà per correu electrònic.

4. Matriculació

Una vegada rebuda la carta d'acceptació al programa i abans que comenci l'activitat acadèmica, hauràs de presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial

En cas que tinguis titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

Per garantir la plaça és imprescindible fer el pagament de reserva de plaça en la data indicada i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar mitjançant transferència bancària, et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1267.

.