Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Màrqueting

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memoria de acreditación o verificación

Annex

Informe de seguiment

AQU MUMARQ

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Nombre de places ofertes de nou accés 40 50 50
# total estudiants matriculats 36 35 43
# matriculats de nou ingrés 36 35 42
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 97,7%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 58,7
       

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015 2015-2016 2016-2017
UPF 3 7 7
Altres universitats catalanes 24 9 13
Altres universitats espanyoles 1 2 4
Universitats estrangeres i d'altres 8 17 19
       

Mobilitat

2014-2015 2015-2016 2016-2017
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0%
       

Satisfacció

2014-2015 2015-2016 2016-2017
% resposta 66,7% 71,4% 81,4%
Intenció de repetir estudis (EIL) 41,7% 88% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 66,7% 100% 100%
       

Resultats acadèmics

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment 100% 99,7% 99,8%
Taxa d'abandonament 0% 2,9% 2,3%

Taxa de graduació en t

100% 97,1% 97,7%
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100%
Durada mitjana dels estudis 1 1 1,01
       

Inserció laboral

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 100% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% -
.