Avaluació i indicadors

Master of Science in Corporate Finance and Banking

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Annex

Autoinforme

AQU MSCFIN

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
Nombre de places ofertes de nou accés 35 40 40 40
# total estudiants matriculats 15 22 26 17
# matriculats de nou ingrés 15 22 26 16
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 94,1%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60,4
         
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
UPF 0 2 0 0
Altres universitats catalanes 2 1 2 0
Altres universitats espanyoles 1 1 1 0
Universitats estrangeres i d'altres 12 18 23 17
         
Mobilitat 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0%
         
Satisfacció 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
% resposta 86,6% 86,4% 76,9% -
Intenció de repetir estudis (EIL) 46,2% 57,9% 55% -
Professorat (bé + excel·lent) 85% 79% 80% -
         
Resultats acadèmics 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment 95,1% 96,2% - -
Taxa d'abandonament 6,7% 9,1% - -
Taxa de graduació en t 93,3% 90,9% - -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% - -
Durada mitjana dels estudis 1 1 - -
         
Inserció laboral 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 75% - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 75% - -
.