Pestanyes primàries

Postgrau Online en Economia de la Salut

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Postgrau Online en Economia de la Salut està format per les assignatures 1, 2, 3, 6 y 7 del Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament :

 

 

  • Assignatura 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.
  • Assignatura 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
  • Assignatura 3. Economia i polítiques de finançament del medicament.
  • Assignatura 6. Economia de la salut (1): Oferta.
  • Assignatura 7. Economia de la salut (2): Demanda.

 

 

CONTINGUTS:

  • ASSIGNATURA 1: Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Mèdiques (1): Conceptes Bàsics Tutor: Jaume Puig JunoyAutors: Jaume Puig Junoy i José Luis Pinto L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius. Continguts:Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut. 1.1. La necessitat de comptar1.2. Quins són els passos a seguir per realitzar una avaluació econòmica? Unitat 2. L'anàlisi de cost en l'avaluació econòmica (1). 1.1. Estimació dels costs d'un nou medicament.1.2. L'ajustament temporal dels costos.1.3. La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal. Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat, 1.1. Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.1.2. L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat VAC).1.3. Dissenys d'un estudi de cost-utilitat ACU) Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1). 1.1. És útil valorar el resultat en termes monetaris?1.2. Els primers passos per obtenir una mesura del valor monetari.1.3. Valorant els resultats mitjançant la disposició a pagar.

 

  • ASSIGNATURA 2: Tècniques Quantitatives Aplicades a la Gestió de Serveis de Salut Tutor i autor: Carles Murillo Fort L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadístic i economètric que puguin ser útils a la presa de decisions en aquest àmbit. Continguts:Unitat 1. Mesura de la relació entre despesa en medicaments i renda. 1.1. Associació entre despesa en medicaments i renda.1.2. Mesura del grau d'associació entre despesa i renda.1.3. La capacitat predictiva de la renda.1.4. Valoració dels resultats de l'anàlisi. Unitat 2. Els determinants de la eficàcia d'un tractament. 2.1. Proposta d'un mètode per saber si un medicament és eficaç.2.2. Determinants dels canvis en els resultats d'un tractament.2.3. La quantitat de tractament i les característiques dels individus determinen l'eficàcia del tractament?2.4. Diagnòstic estadístic del mètode utilitzat. Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia. 3.1. Motivació del tema.3.2. Elaboració de pressupostos de farmàcia en atenció primària.3.3. Què succeeix quan una variable explicativa és una variable categòrica?3.4. Costos de farmàcia en equips d'atenció primària. Unitat 4. El comportament del prescriptor. 4.1. Motivació del tema.4.2. Les característiques del prescriptor i la racionalitat de la despesa.4.3. Valorant l'evidència empírica.4.4. Avaluació de models: una estratègia.

 

  • ASSIGNATURA 3: Economia i Polítiques de Finançament del Medicament Tutor i autor: Jaume Puig Junoy L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut. Continguts:Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat. 1.1. La interpretació de la despesa farmacèutica.1.2. Quines són les causes de l'augment del preu dels medicaments?1.3. Les característiques distintives del mercat farmacèutic. Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments. 2.1. Les polítiques de gestió farmacèutica.2.2. Els copagaments als servis de salut.2.3. Els efectes dels copagaments als serveis de salut i als medicaments. Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments. 3.1. Les raons per regular el preu dels medicaments.3.2. Els sistemes de regulació del preu dels medicaments.3.3. Els efectes de la regulació de preus. Unitat 4. Patents i polítiques del foment de la competència al mercat farmacèutic. 4.1. El paper de les patents al mercat farmacèutic.4.2. És possible la competència al mercat farmacèutic?4.3. Els sistemes de preus de referència dels medicaments.

 

 

 

 

  • ASSIGNATURA 6: Economia de la Salut (1): Oferta Tutor: Jaume Puig JunoyAutora: Marisol Rodríguez L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi econòmic del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 7 d'aquest programa de formació. Contingut:Unitat 1. L'Economia i la seva aplicació en el camp de la salut. 1.1. Entendre l'Economia en tres actes i un epíleg.1.2. L'aplicació de l'economia en el camp de la salut. Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de despesa en salut. 2.1. La funció de producció de salut.2.2. Anàlisi de la despesa en serveis de salut. Unitat 3. Els mercats de bens i serveis de salut. 3.1. Les relacions econòmiques en la producció i en la utilització de serveis de salut.3.2. Les errades del mercat del serveis de salut.3.3. Les errades del mercat d'assegurances privades. Unitat 4. Despeses, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut. 4.1. Producció i despeses en els serveis de salut.4.2. L'eficiència en la producció de serveis de salut.4.3. Els sistemes de pagament als metges.4.4. Els sistemes de finançament hospitalari.

 

  • ASSIGNATURA 7: Economia de la Salut (2): Demanda Tutors: Marisol Rodríguez i Carles MurilloAutors: Marisol Rodríguez, Carles Murillo i Jaume Puig Junoy L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi econòmic del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 6 d'aquest programa de formació. Contingut:Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica. 1.1. Demanda i necessitat: dos models diferents per a respondre a la mateixa pregrunta.1.2. Demanda i inversió en salut: el model Grossman.1.3. Estimació empíria de la demanda. Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM). 2.1. Què entenem per variació en la pràctica mèdica?2.2. Tractant d'identificar la magnitud de la variabilitat.2.3. Els arguments explicatius de les VPM i l'orientació de polítiques. Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència als serveis de salut. 3.1. La tecnologia en la producció de serveis de salut.3.2. Contractació externa o producció directa?3.3. La competència i l'organització dels serveis de salut. Unitat 4. L'objectiu d'equitat en la salut: teoria i aplicacions. 4.1. El concepte de l'equitat en la salut.4.2. Evidència empírica sobre l'existència de desigualtats socioeconòmiques en la salut.4.3. La responsabilitat/contribució dels sistemes de salut en la (in)equitat.

Titulació acadèmica

La realització del programa permet l'obtenció del Diploma de postgrau en Economia de la Salut expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.