La UPF, primera universitat de l'Estat en qualitat docent i capacitat d’atracció dels estudiants

La Fundació Coneixement
i Desenvolupament
(CyD), presidida per Ana Patricia Botín, va
presentar el dia 7 de juny del 2011 l'informe CyD 2010 ( resum
executiu
, document pdf, 1,60 MB, 11 pàg.). Per tercera vegada,
l'informe inclou un rànquing de les universitats públiques
de l'Estat espanyol, elaborat en base a quatre categories: la capacitat d'atracció de
nous estudiants, la qualitat docent, la qualitat investigadora i la qualitat
en el doctorat.

Els resultats de la Universitat Pompeu Fabra en relació a l'anterior
edició són notables: s'ha consolidat com la primera universitat
espanyola en capacitat d'atracció de nous estudiants i en qualitat docent.

Primera universitat espanyola en qualitat docent i capacitat d'atracció dels
estudiants.

Per calcular la primera categoria, s'ha tingut en compte quatre variables:
el percentatge de preinscrits en primera opció en
relació a l'oferta total de places
(on la UPF ocupa la 4a
posició), el percentatge d'estudiants matriculats en primera
opció
en relació al total d'alumnes de nou ingrés
(també 4a), la nota mitjana d'accés (2a)
i el percentatge de matriculats de nou ingrés de residència
espanyola però fora de la província
(25a).

Qualitat docent

Pel que fa a la qualitat docent, es calcula mitjançant dos blocs d'indicadors.
Un primer que fa referència a l'eficàcia acadèmica ,
calculada a partir de la taxa de rendiment (on la UPF és la
primera universitat espanyola) i la taxa d'abandonament
(10a). Un
segon que fa referència als recursos docents dels
centres, calculats, d'una banda, a partir de la despesa corrent per estudiant
(la UPF és la 2a universitat d'Espanya) i la ràtio entre
estudiants i personal docent investigador
(11a), i de l'altra, analitzant
els recursos físics de què disposa la Universitat ,
extrets d'acord amb la ràtio entre alumnes matriculats per equipaments :
aules d'ensenyament i / o biblioteques (22a) i aules d'informàtica (9a).
Finalment, aquesta categoria també inclou un indicador relatiu al grau
d'obertura a l'exterior
, calculat sobre la base dels matriculats
de primer i segon cicle amb residència familiar fora de la provincial,
on la UPF baixa a la 27 posició.

Qualitat investigadora

Pel que fa a la qualitat investigadora, cal destacar la posició de
la Universitat en sis dels set indicadors utilitzats per elaborar aquesta categoria:
major índex de sexennis aconseguits per professor numerari (3a); menor
percentatge de professors de recerca sense sexennis
(2a ); nombre
de tesis
en relació al nombre de doctors (2 ª); nombre
d'articles publicats en revistes espanyoles o estrangeres incloses al Journal
Citation Report (JCR) de l'ISI (Institute of Scientific Information) per al
període 2000 - 2009 i en relació al total de PDI a temps complet
(10 ª) i ingressos d'I + D del PDI equivalent a temps complet (6a).

L'Informe CYD, té com a principals objectius posar
en relleu el paper decisiu de les universitats en l'economia i la societat
espanyoles; difondre la importància que tenen les universitats per millorar
la productivitat i la competitivitat de l'economia espanyola en un context
de globalització creixent, i finalment, extreure ensenyaments de les
experiències desenvolupades en relació amb la col·laboració entre
universitats i empreses.

.