El CRES es converteix en consorci públic format per UPF-Generalitat

El govern català ha aprovat recentment (DOGC de 23/12/2010) la creació del consorci del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF, una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia formada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut i el Departament d'Economia i Finances, i la Universitat Pompeu Fabra.

El nou ens, que tindrà com a seu el campus de la Ciutadella de la Universitat, potenciarà la col·laboració entre les dues institucions, i disposarà d'un consell rector, el seu màxim òrgan de govern i administració, que estarà presidit per Josep Joan Moreso, rector de la UPF.

La consolidació del CRES com a centre d'excel·lència i com a impulsor del treball multidisciplinari entre els diferents departaments de la Universitat, i l'obertura i la col·laboració amb el conjunt d'agents que conformen el sector sanitari, són els  principals objectius de l'acord de constitució del consorci.

El CRES, centre especial de recerca de la UPF des de 1996

El Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) és un centre especial de recerca de la UPF, que va ser oficialment constituït el 17 de juliol del 1996. El treball que ha dut a terme el CRES al llarg d'aquests anys l'acredita ja com a centre de referència estatal i internacional. Des de la seva fundació, ha tingut tres directors, tots ells professors del Departament d'Economia i Empresa: fins a l'any 2005, la direcció va recaure en el catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas. Li va agafar el relleu Vicente Ortún Rubio, fins que el mes de maig de 2010 se'n va fer càrrec Jaume Puig-Junoy.

El CRES disposa d'una forta vocació multidisciplinària i, per aquesta raó, està format per professors tant del Departament d'Economia i Empresa com dels de Ciències Experimentals i de la Salut i de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, tots ells amb una dilatada trajectòria investigadora i docent en els diversos àmbits d'estudi propis de l'economia de la salut i la gestió sanitària.

El CRES té com a objectiu desenvolupar diferents línies d'anàlisi del sistema sanitari, des de l'òptica de la recerca acadèmica i científica, amb la pretensió de col·laborar d'aquesta manera als processos de canvi en la formació i gestió dels serveis en temes relacionats amb l'economia de la salut i l'administració sanitària. Els projectes de recerca del CRES cobreixen, dins de l'àmbit de l'economia de la salut, tant aspectes teòrics com objectius molt més aplicats, i tenen una forta vocació internacional.

En l'àmbit macroeconòmic, el CRES ha desenvolupat per a diverses institucions espanyoles i internacionals estudis sobre la sostenibilitat del finançament dels sistemes sanitaris públics, mitjançant projeccions de necessitats futures i sobre models d'assegurament, finançament i organització dels sistemes sanitaris.

Des d'un punt de vista més microeconòmic, ha desenvolupat estudis i propostes sobre incentius i sistemes de pagament a hospitals i organitzacions sanitàries integrades, incentius i efectes de les diferents mesures d'intervenció en el finançament públic de medicaments i tecnologies sanitàries (copagaments, regulació de preus, sistemes de preus de referència, etc.), així com estudis cost-benefici de prestacions sanitàries.

En reconeixement a la seva tasca en favor de la transferència del coneixement cap a la societat i el món empresarial, el CRES fou designat el curs 2008-2009 guanyador del Premi del Consell Social de la UPF a la transferència de coneixement en l'àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats. D'altra banda, El CRES ha estat reconegut en la convocatoria SGR 2009 com a Grup de Recerca Emergent per l' Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

El nou consorci del CRES

El consell rector i la direcció són els òrgans de govern i administració del nou consorci del CRES, que també disposarà d'un consell assessor empresarial. El consell rector estarà format per una presidència, que recaurà en el rector de la UPF, i una vicepresidència -que ocuparan, en torns rotatoris, el conseller de Salut de la Generalitat i el director del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat- a més de diferents vocals d'ambdues institucions.

Pel que fa al  consell assessor empresarial, es tracta d'un òrgan consultiu format per un vocal en representació de cadascuna de les entitats participants que hagin estat convidades pel consell rector a formar-ne part. Podran ser organismes de recerca, empreses de capital risc, asseguradores, indústries subministradores d'inputs al sector sanitari, societats científiques i professionals, i fundacions públiques i privades. Les funcions del consell assessor seran informar sobre el pla anual d'activitats, proposar línies de recerca i assessorament i acords de col·laboració amb altres centres i institucions amb finalitats comunes, i contribuir al finançament del CRES.

Una eina per afrontar els reptes de la recerca acadèmica d'excel·lència en economia i salut

La constitució d'un consorci, a partir del compromís de les entitats que en formen part d'aportar recursos econòmics i materials necessaris pel seu funcionament, ha de ser una garantia d'estabilitat i continuïtat en el temps del CRES.

En un context en què el sistema de salut està subjecte a un nivell d'exigència per part de la ciutadania i s'ha d'adaptar a fenòmens com l'augment de fluxos migratoris, l'envelliment de la població, els canvis tecnològics i socials, es fa imprescindible la recerca en l'àmbit de l'economia de la salut, per tal de valorar adequadament les decisions de gestió del sistema sanitari.

Aquestes tasques s'articularan a través de treballs de recerca, assessorament i consultoria, programes de formació en el marc de l'oferta del postgrau de la UPF, seminaris i conferències, publicacions, col·laboració amb altres centres nacionals i internacionals i elaboració d'informació i bases de dades.

.