Carme Martinell parla dels reptes de futur al diari Ara

Carme Martinell, directora general de la Fundació Institut d’Educació Contínua, va ser entrevistada pel diari Ara el passat 25 de novembre, jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya. L’entrevista es va publicar en un suplement especial del diari titulat “Catalunja!”, que mostrava la força i l’excel·lència de les empreses i institucions del territori català, que en l’àmbit educatiu congrega la majoria d’universitats millor valorades i amb una formació enfocada a la internacionalització.

A continuació, podeu llegir l’entrevista completa:

Formació de postgrau amb la qualitat de la Universitat Pompeu Fabra

La Barcelona School of Management i l’IDEC ofereixen resposta a les necessitats de formació de professionals, empreses i organitzacions, d’aquí i d’arreu del món, en tots els àmbits de coneixement de la Universitat Pompeu Fabra.

La Barcelona School of Management i l’IDEC s’integren a la Fundació Privada Institut d’Educació Contínua, creada el 1993 per la UPF i per un grup d’empreses i institucions econòmiques compromeses amb el talent com a font de desenvolupament de les organitzacions i de la societat. Des de 2010, Carme Martinell n’és la Directora General.

Com podeu competir les empreses i institucions catalanes a nivell europeu i internacional, tenint en compte l’actual i desencisador context sòcio-econòmic que ens envolta?

El que no podem fer les empreses i institucions catalanes en aquest moment “desencisador” es quedar-nos parades, veure com passa la crisi, perquè al final ens podem deixar emportar per aquest context negatiu. Tota crisi comporta una oportunitat que cal buscar i aprofitar. Com? amb innovació,  buscant les condicions més favorables per ser competitius en un context que ja no és mercat local, nacional o estatal, és el mercat global.

Quines noves necessitats empresarials ha desencadenat, precisament, aquest context?

D’una banda, la gestió de la complexitat requerirà una capacitat d’anàlisi que fins ara no s’exigia als professionals. D’altra banda, l’exposició automàtica, gratuïta i immediata a un volum difícilment digerible de continguts farà palesa la necessitat de criteri i de discerniment. La velocitat dels canvis i la incertesa estan modificant els models estables amb els que ens hem mogut fins ara i requeriran professionals versàtils i flexibles. Els nous marcs de relació, sense fronteres, exigiran competències relacionades amb la col·laboració i la capacitat de creació conjunta.

El talent, aquesta  és la principal matèria primera de tota organització i ens hem de prendre molt seriosament tot el que com a societat fem per a fer-lo aflorar. Parlar de talent, en aquest nou context, és parlar de tres dimensions: coneixements sòlids i fonamentats, no líquids i intuïtius; competències interpersonals que permetin adaptar-se  a un  món cada vegada més en xarxa en què la col·laboració i la coopetència desplacen a l’individualisme i  la competència tradicionals; i actitud, una predisposició positiva al canvi, esperit crític, proactivitat  i una mentalitat oberta a noves realitats.

En aquest marc, de quines competències doten als seus alumnes?

A la Barcelona School of Management i a l’IDEC tenim una gran sort: la diversitat de programes i de perfils d’estudiants. Aquesta diversitat ens permet una connexió molt propera amb diferents indústries i  professions i ens dóna una visió privilegiada de les necessitats professionals i socials. Això ens permet oferir una formació amb un doble enfocament: profunditat vertical (formem grans especialistes en cada matèria) i transversalitat horitzontal (exposem els nostres estudiants i antics alumnes a la diversitat científica de la universitat, per a que obrin els ulls als altres móns que també conviuen a la institució).

Aquest és el nostre repte i el nostre compromís: contribuir al desenvolupament de professionals especialistes en disciplines concretes i amb una mirada molt àmplia sobre el món.

Quin valor afegit representa la formació de la Barcelona School of Management i l’IDEC per als líders del futur?

El valor afegit de la nostra formació rau essencialment en dos pilars. El primer és l’especialització. Disposem d’una oferta molt àmplia de programes avançats en diferents disciplines, sempre connectades amb la realitat de les diferents indústries a les que serveixen i amb el dia a dia de l’exercici professional. Des del Màster en Direcció Financera i Comptable de l’Empresa al Màster en Edició, passant pel Màster en Documental de Creació, per posar només alguns exemples.

El segon és l’aproximació científica al coneixement. Aquesta aproximació implica una mentalitat analítica molt acusada i una orientació a la creació de valor des del rigor i la realitat, des de l’evidència empírica i no només des del coneixement intuïtiu. El professorat de la UPF, conegut i reconegut per aquesta mentalitat científica i capdavanter en diferents rànquings internacionals per la seva contribució a la creació de coneixement, és un actiu fonamental per a transmetre aquesta sensibilitat als participants als nostres programes.

En quines matèries focalitzen la seva formació? Quin es el perfil dels seus alumnes?

Entre la Barcelona School of Management i l’IDEC oferim més de 190 programes de formació relacionats en els tres àmbits de coneixement en els que s’ha especialitzat la Universitat Pompeu Fabra, les ciències socials i humanes, les ciències de la salut i de la vida i les ciències de la comunicació i les tecnologies de la informació.

La nostra oferta abasta la formació pròpia d’una escola de management (MBA, Màsters i Postgraus en Administració i Direcció d’Empreses, Finances, etc.) així com programes en àrees tan diverses com Comunicació i Mitjans Audiovisuals, Creativitat en Mitjans Digitals, Economia i Gestió de la Salut, Gestió Cultural, Dret, etc.

Específicament en l’àmbit del management estem apostant fortament pels programes MSc, o Masters of Science, nom amb el que es coneix internacionalment els màsters adreçats a professionals sense experiència i amb visió internacional. Aquests programes són íntegrament en anglès i el 84% dels nostres alumnes són de procedència internacional.

Què pot destacar de l’equip docent?

El més destacable del nostre equip docent és l’equilibri entre el professorat expert i reconegut internacionalment per la seva contribució científica en les diferents àrees acadèmiques de la UPF i els professionals en actiu dels diferents sectors i indústries als que donem servei.

En l’àmbit de la recerca destaquen Robin Hogarth, que investiga l'economia del comportament, una disciplina a mig camí entre la psicologia i l'economia; o Ana Valenzuela, degana de la Barcelona School of Management que investiga sobre el comportament del consumidor en diferents contextos culturals. Pel que fa a professors que combinen la tasca docent amb la professional, comptem amb Jordi Balló, que ha impulsat alguns dels projectes més renovadors del cinema espanyol dels darrers anys en el camp dels documentals de creació; Vicenç Navarro, a qui el seu prestigi internacional en l’àmbit de les polítiques públiques i socials l’ha portat a assessorar la ONU, la OMS i a multitud de governs arreu del món; Xavier Puig, gran coneixedor del sector bancari i referent d’opinió als mitjans per explicar amb claredat el complex món dels mercats financers; o Daniel Sánchez-Crespo, expert en videojocs i col·laborador habitual de plataformes com PSP, Nintendo DS o Xbox360. Aquesta és només una mostra dels docents que imparteixen classe a la nostra institució.

Des de la seva posició experta, quines relacions empresarials i comercials preveuen que es desenvolupin a nivell internacional a més curt termini?

Les empreses que perduraran són les que avancin detectant i cobrint les necessitat futures més que els problemes del passat en un context global sense fronteres geogràfiques. Aquest “avançar” es tradueix en capacitat de generar nous productes i serveis per a noves necessitats tot integrant i transformant els ja existents o customitzant-los, el client compra el que vol i n’escull el moment, la forma i el lloc.

Per a la construcció i creixement d’aquestes empreses cal la col·laboració dels seus clusters i fins hi tot dels seus competidors. També és necessària la capacitat per a repensar-se i qüestionar-se contínuament, això implica estar en continu procés d’aprenentatge. Per últim, i no menys important, un cop aconseguit l’èxit o benefici, les empreses l’hauran de compartir i revertir en la societat.

En aquest horitzó, quins reptes de futur es plantegen?

El context que li comentava a l’anterior pregunta, precisa de professionals que s’anticipin a les situacions, que tinguin una visió integradora de la realitat empresarial i que busquin en el seu procés d’aprenentatge una ruta personal per a resoldre el seu projecte. Per aquest motiu els tres principals reptes de futur de la Barcelona School of Management i de l’IDEC seran donar resposta a les necessitats emergents; assegurar el pensament integrador i interdisciplinari dels nostres alumnes, tot i mantenir l’especialització; i adaptar-nos a la realitat específica de cada participant a través d’una formació customitzada.

Carme Martinell
Directora General de la Fundació Privada Institut d’Educació Contínua de la UPF

.