Pestanyes primàries

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials combina els elements teòrics i pràctics de la formació per a analitzar els continguts següents.

Mòduls de docència: Coneixements teòrics bàsics

 • Estructura social: àmbit estatal i autonòmic.
 • Estructura política: àmbit estatal i autonòmic.
 • Estructura econòmica: àmbit estatal i autonòmic.
 • Polítiques públiques i socials als països de l'OCDE.
 • Disseny i programació de polítiques públiques i socials.
 • Avaluació de polítiques públiques i socials.

Metodologia bàsica

 • Tècniques estadístiques per a polítiques públiques i socials.
 • Sistemes d'informació nacional i internacional.
 • Anàlisi i definició de necessitat i vulnerabilitat.
 • Tècniques qualitatives d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques i socials.
 • Fonts d'informació estadística.

Coneixement aplicat

 • Administració pública.
 • Finances públiques: pressupostos públics, contractació pública i comptabilitat.
 • Dret i sociologia jurídica.

Coneixement especialitzat

Polítiques de seguretat social

 • Pensions i altres transferències socials.
 • Subsidi per desocupació.
 • Pensions de viduïtat i incapacitat.
 • Seguretat social a Espanya, Europa i Amèrica Llatina.

Polítiques d'ocupació

 • Impacte social de les polítiques econòmiques i polítiques d'ocupació.
 • Canvis en la producció mundial i el seu impacte en les polítiques d'ocupació.
 • Polítiques de treball: evolució, salari directe, indirecte i salari social.
 • Anàlisi de les polítiques actives d'ocupació.

Polítiques de mercat de treball

 • Comparacions internacionals.
 • Cohesió social i competitivitat a la UE.
 • Comportament dels mercats laborals.
 • Anàlisi del mercat de treball des del punt de vista jurídic i legal.

Polítiques d'ambient i espai social

 • Qualitat del lloc de treball, desocupació, benestar social i salut laboral.
 • Medi ambient: la relació entre l'espai físic i el social.
 • Ciutat i qualitat de vida.
 • Globalització econòmica i el seu impacte a les ciutats.
 • Polítiques d'habitatge.

Polítiques de sanitat i salut pública

 • Polítiques sanitàries: les reformes sanitàries a Espanya.
 • Polítiques sanitàries: les reformes sanitàries als països de l'OCDE.
 • Polítiques de salut pública a Espanya.
 • Polítiques de salut pública a Europa.
 • Polítiques de salut pública als països de l'OCDE.
 • Atenció primària de la salut.

Polítiques d'ensenyament

 • Polítiques educatives a Espanya i a Europa.
 • Educació primària, secundària i universitària.
 • Teories del capital humà.

Polítiques de promoció de la dona i serveis a les famílies

 • Dimensions econòmiques, socials i polítiques de la discriminació de la dona.
 • Polítiques correctives de la discriminació de la dona: anàlisi comparativa.
 • Polítiques d'ajuda a les famílies.

Polítiques d'atenció a la gent gran i a la dependència

 • Serveis socials per a la tercera edat i dependència.
 • Serveis sanitaris per a la tercera edat i dependència.
 • Qualitat de vida a la tercera edat.

Polítiques preventives de l'exclusió social

 • Pobresa i marginació.
 • Immigració.
 • Polítiques de correcció de les desigualtats socials: anàlisi comparativa internacional.

Polítiques de serveis socials i comunitaris

 • Voluntariat i organitzacions no lucratives en el benestar social.
 • Polítiques europees de serveis socials i comunitaris.

L'impacte social de les polítiques econòmiques

 • Integració europea i dimensió social.
 • Polítiques macroeconòmiques i el seu impacte social.

L'ordre de cobertura d'aquestes àrees temàtiques no és seqüencial i es presentaran en diferents assignatures.

Pràctiques Acadèmiques Externes (10 ECTS)

El màster afavoreix la participació activa de l'estudiant en la seva formació. És per això que inclou un període de pràctiques acadèmiques externes obligatori en un organisme de l'Administració pública (de l'àmbit local, autonòmic o estatal), en una institució privada o en una organització no governamental sota la direcció i amb el seguiment d'un tutor responsable del centre receptor i del coordinador del màster.

Els participants que hagin fet exercicis pràctics anteriorment podran desenvolupar alternativament un treball teòric sota la supervisió d'un tutor per a la seva convalidació.

Treball Final de Màster (8ECTS) Una vegada finalitzats els components de docència i de pràctiques acadèmiques externes serà obligatòria l'elaboració d'un Treball Final de Màster que consistirà en l'anàlisi d'una problemàtica social concreta, que escollirà l'alumne, i les propostes per solucionar-la.

Seminaris de formació complementària (no obligatoris) Durant el curs acadèmic, s'oferiran seminaris de formació complementària en les diferents dimensions de les polítiques públiques i de l'estat del benestar, amb la finalitat de complementar la formació obligatòria. Aquests cursos seran de curta durada, de 3 a 9 hores, d'assistència voluntària i no avaluables.

Per accedir al pla d'estudis complet, fes clic aquí (informació en castellà).

 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Els alumnes que siguin aptes reben:

Un títol de Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Un certificat expedit conjuntament per les dues institucions col·laboradores: la Johns Hopkins University i la UPF Barcelona School of Management.

Títol màsters universitaris: cal abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment. S'aplicarà la taxa vigent en el moment de sol·licitar el títol.

acreditació favorable

.