Pestanyes primàries

Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament consta d'un total de 60 crèdits ECTS. Les assignatures de 1 a 7 tenen, cada una, un valor de 6 crèdits; l'assignatura 8 té un valor de 8 crèdits i el treball final de màster val 10 crèdits.

A continuació es detallen els mòduls del programa:

Assignatura 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Assignatura 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris. 

Assignatura 3. Economia i polítiques de finançament del medicament. 

Assignatura 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços. 

Assignatura 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris. 

Assignatura 6. Economia de la salut (1): oferta.

Assignatura 7. Economia de la salut (2): demanda. 

Assignatura 8. Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries. 

Assignatura 9. Treball Final de Màster (TFM). Per cursar aquest mòdul cal haver superat els 8 primers mòduls.

CONTINGUTS

ASSIGNATURA 1: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Tutor: Jaume Puig Junoy.
Autors: Jaume Puig Junoy i José Luis Pinto.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i els instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
1.1. La necessitat de comptar.
1.2. Quins són els passos que cal seguir per dur a terme una avaluació econòmica?
Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (1).
2.1. Estimació dels costos d'un nou medicament.
2.2. L'ajust temporal dels costos.
2.3. La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal.
Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
3.1. Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.
3.2. L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat (AVAC).
3.3. Disseny d'un estudi cost-utilitat (ACU).
Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1).
4.1. És útil valorar el resultat en termes monetaris?
4.2. Els primers passos per obtenir una mesura del valor monetari.
4.3. Valorant els resultats a través de la disposició a pagar.

ASSIGNATURA 2: Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
Tutor i autor: Carles Murillo i Fort.

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.
1.1. Associació entre la despesa en productes farmacèutics i la renda.
1.2. Mesurament del grau d'associació entre la despesa i la renda.
1.3. La regressió simple com a instrument per valorar la capacitat predictiva de la renda.
1.4. Valoració dels resultats de l'anàlisi.
Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
2.1. Proposta d'un mètode per saber si un medicament és eficaç.
2.2. Determinants dels canvis en els resultats d'un tractament.
2.3. Quin és el pes de cada variable explicativa?
2.4. La quantitat de medicament i les característiques dels individus són determinants de l'eficàcia del tractament?
2.5. Diagnòstic estadístic del mètode utilitzat.
Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
3.1. Elaboració de pressupostos de farmàcia en atenció primària.
3.2. Què passa quan una variable explicativa és una variable categòrica?
3.3. Costos de farmàcia en equips d'atenció primària.
3.4. Les característiques del prescriptor i la despesa farmacèutica.
Unitat 4. La regressió logística.
4.1. Models de regressió amb variable dependent categòrica o limitada.
4.2. El model logit (regressió logística).
4.3. Validació del model de regressió.

ASSIGNATURA 3: Economia i polítiques de finançament del medicament.
Tutor i autor: Jaume Puig Junoy.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
1.1. La interpretació de la despesa farmacèutica.
1.2. Quines són les causes de l'augment del preu dels medicaments?
1.3. Les característiques distintives del mercat farmacèutic.
Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
2.1. Les polítiques de gestió farmacèutica.
2.2. Els copagaments en els serveis de salut.
2.3. Els efectes dels copagaments en els serveis de salut i en els medicaments.
Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
3.1. Les raons per regular el preu dels medicaments.
3.2. Els sistemes de regulació del preu dels medicaments.
3.3. Els efectes de la regulació de preus.
Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.
4.1. El paper de les patents en el mercat farmacèutic.
4.2. És possible la competència en el mercat farmacèutic?
4.3. Els sistemes de preus de referència dels medicaments.

ASSIGNATURA 4: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
Tutor: Jaume Puig Junoy.
Autors: Jaume Puig Junoy i Eulàlia Dalmau.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i els instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2).
1.1. Disseny de l'estudi del cost d'una malaltia.
1.2. Mètodes de valoració del temps remunerat i no remunerat.
1.3. La qualitat de la valoració de cost.
1.4. Estudi de l'impacte pressupostari d'un nou fàrmac.
Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2).
2.1. Disseny d'un estudi de valoració contingent.
2.2. Disseny d'una anàlisi conjunta. Com introduïm els resultats de la disponibilitat a pagar en una anàlisi cost-benefici.
Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica.
3.1. Avaluació econòmica i assajos clínics.
3.2. Tècniques de modelització.
3.3. Fonts d'incertesa en l'avaluació econòmica.
Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions.
4.1. Criteris de decisió en l'anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat.
4.2. Presentació de l'estudi i ús dels resultats en la presa de decisions.
4.3. Avaluació econòmica i política del medicament.

ASSIGNATURA 5: Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.
Tutors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra.
Autors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments amb la finalitat de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

Unitat 1. Podem gestionar el medicament?: la visió de la microgestió.
1.1. La política de medicaments: la diferència entre veure i mirar.
1.2. Factors que influeixen en la selecció i l'ús de medicaments: a què ens enfrontem a l'hora de gestionar aquest recurs?
1.3. Com podem començar a gestionar: què cal saber, què cal conèixer, què cal analitzar?
Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: la visió de la microgestió.
2.1. La microgestió del medicament: estratègia, tàctica i tècnica.
2.2. Actuant sobre el fàrmac: la selecció de medicaments i la incorporació de
novetats terapèutiques.
2.3. De la gestió del medicament a la gestió de la utilització: per a qui, quan, com i per què?
Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: informació, coresponsabilització, integració i avaluació.
3.1. La coresponsabilització dels professionals: un element bàsic basat en informació, participació i responsabilitat.
3.2. Elements de suport operatiu a un pla de gestió del medicament: integració, formació i avaluació.
3.3. Desenvolupament d'un pla operatiu per a la gestió del medicament al complex "Sud Saludable".
Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: la perspectiva de la indústria farmacèutica.
4.1. El procés de desenvolupament d'un nou fàrmac.
4.2. Interaccions amb les autoritats reguladores en el desenvolupament de fàrmacs.
4.3. El desenvolupament internacional de fàrmacs: el project management.
4.4. Avaluació dels projectes de desenvolupament en la indústria farmacèutica: el mètode de l'arbre de decisió NPV.
4.5. La farmacoeconomia en la indústria farmacèutica.

ASSIGNATURA 6: Economia de la salut (1): oferta.
Tutor: Jaume Puig Junoy.
Autors: Marisol Rodríguez.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector de la salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 7 d'aquest programa de formació.

Unitat 1. Economia i aplicabilitat al camp de la salut.
1.1. Entendre l'economia en tres actes i un epíleg.
1.2. L'aplicació de l'economia al camp de la salut.
Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
2.1. La funció de producció de salut.
2.2. Anàlisi de la despesa en serveis de salut.
Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
3.1. Les relacions econòmiques en la producció i en la utilització de serveis de salut.
3.2. Les fallades del mercat de serveis de salut.
3.3. Les fallades del mercat d'assegurances privades.
Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.
4.1. Producció i costos en els serveis de salut.
4.2. L'eficiència en la producció de serveis de salut.
4.3. Els sistemes de pagament a metges.
4.4. Els sistemes de finançament hospitalari.

ASSIGNATURA 7: Economia de la salut (2): demanda.
Tutors: Marisol Rodríguez i Carles Murillo i Fort.
Autors: Marisol Rodríguez, Carles Murillo i Fort i Jaume Puig Junoy.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 6 d'aquest programa de formació.

Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
1.1. Demanda i necessitat: dos models diferents per respondre a la mateixa pregunta.
1.2. Demanda i inversió en salut: el model de Grossman.
1.3. Estimació empírica de la demanda.
Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
2.1. Què entenem per variació en la pràctica mèdica?
2.2. Tractant d'identificar la magnitud de la variabilitat.
2.3. Els arguments explicatius de les VPM i l'orientació de polítiques.
Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
3.1. La tecnologia en la producció de serveis de salut.
3.2. Contractació externa o producció directa?
3.3. La competència i l'organització dels serveis de salut.
Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.
4.1. El concepte d'equitat en salut.
4.2. Evidència empírica sobre l'existència de desigualtats socioeconòmiques en salut.
4.3. La responsabilitat/contribució dels sistemes de salut a la (in)equitat.

ASSIGNATURA 8: Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries.
Tutors: José Manuel Rodríguez Barrios i Carlos Crespo Palomo.
Autors: José Manuel Rodríguez Barrios, Carlos Crespo Palomo i David Serrano.

L'objectiu del seminari és dotar el participant d'habilitats i capacitats pràctiques a l'hora de buscar solucions a un problema d'avaluació econòmica en salut. Per aconseguir-ho, es revisaran els conceptes de l'anàlisi de decisions i de les tècniques de modelització en avaluació econòmica per fer èmfasi en el desenvolupament pràctic de models d'anàlisi de decisió i models de Markov que comparin diversos cursos d'acció, programes de salut, intervencions sanitàries o tractaments complementaris. D'aquesta manera el participant afronta, al llarg del mòdul, els problemes típics de l'aplicació pràctica dels models d'avaluació econòmica i desenvolupa diferents eines per solucionar-los.

Unitat 1. Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries.  
1.1. Conceptes bàsics.
1.2. Tipus de models i justificació de la seva utilització.
1.3. Avantatges i inconvenients dels models.
1.4. Directrius per la lectura crítica de models d'avaluació econòmica. 
1.5. Nocions d'Excel per avaluació econòmica.

Unitat 2. Fases d'elaboració d'un model.
2.1. Conceptualització del problema mèdic.
2.2. Conceptualització del model.
2.3. Estimació de probabilitats, us de recursos, costos i utilitats.
2.4. Càlcul dels valors esperats.
2.5. Representació  gràfica dels models.
2.6. Anàlisi de sensibilitat.
2.7. Transferibilitat dels resultats de les avaluacions econòmiques.

Unitat 3. Introducció als models de Markov.
3.1. Conceptes bàsics.
3.2. Representació gràfica d'un model de Markov.
3. 3. Propagació de la Cohorte.

Unitat 4. Models de Markov avançats. Maneig de la incertesa mitjançant models probabilístics. 
4.1. Incertesa.
4.2. El model probabilístic.
4.3. Presentació gràfica de resultats.
4.4 Valor esperat de la informació perfecta.

Unitat 5. Tècniques estadístiques i eines per l'elaboració de models de decisió.
5.1. Càlcul de probabilitats
5.2. Càlcul a partir de regressions.
5.3. Avantatges i desavantatges dels software de modelització.
5.4. Mida mostral.

ASSIGNATURA 9: Treball final de màster (TFM).
Coordinador: Carles Murillo Fort.
Tutor: El tutor s'assignarà de manera individualitzada a cada participant depenent del tema escollit per a l'elaboració del TFM. La direcció del curs assignarà a cada participant un tutor que portarà a terme el seguiment i el control de les activitats i servirà de suport per als dubtes que puguin sorgir al llarg de la realització del curs.

El TFM consisteix a redactar un document, sobre un tema que escollirà cada un dels participants, que contingui elements d'anàlisi econòmica al voltant d'alguns dels punts d'interès de les matèries i els continguts del curs.

Titulació acadèmica

  • La realització de les assignatures 1 a 8 més l'informe final (Assignatura 9) permet l'obtenció del Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i el Ministeri d'Educació.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

.