Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia

Requisits d'admissió

Per cursar el Màster universitari en Advocacia cal ser graduat en dret.

Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital):

 • Carta o vídeo de presentació;
 • Curriculum Vitae actualitzat;
 • Còpia simple en format digital de l'expedient acadèmic actualitzat amb totes les notes de les assignatures cursades al grau. Només s'acceptaran expedients on apareguin, com a mínim, les qualificacions obtingudes fins al segon trimestre o primer quadrimestre, el nombre de crèdits ECTS pendents i la nota mitjana (escala 1-10); Als alumnes d'últim curs que acreditin estar d'Erasmus, hauran de presentar un expedient que inclogui com a mínim les notes dels tres primers anys del Grau.
 • Còpia simple en format digital del títol associat a l'expedient acadèmic presentat, si encara no el tens el faràs arribar posteriorment;
 • Escaneig del document d'identitat;
 • Foto format jpg, mida carnet;

*En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Documentació que es valorarà:

 • Certificat del nivell B2 d'anglès o d'altres llengües (només es valoraran certificats expedits per organismes reconeguts);
 • Certificació d'altres estudis de grau obtinguts o que s'estiguin cursant (full de matrícula o expedient acadèmic).

 

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió: El formulari de sol·licitud d'admissió obrirà el dimecres 2 de maig. Les dates de les convocatòries d'admissió (data límit de sol·licitud, resolució, etc.) es detallen a continuació:
Rondes d'admissió 1a convocatòria 2a convocatòria
Termini de sol·licitud d'admissió 06/03/2018 29/05/2018
Termini pel pagament de 120€ (drets d'admissió) 08/03/2018 31/05/2018
Termini presentació de la documentació requerida 14/03/2018 12/06/2018
Data de resolució 19/04/2018 26/06/2018
Termini pel pagament de reserva plaça (25% de la matrícula) 04/05/2018 10/07/2018

 

2. Procés d'admissió:

 • Omple el formulari d'admissió online .
 • Abona120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula: es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès, però es perdrà si s'abandona el procés d'admissió.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar la documentació a dalt detallada en el termini indicat, per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa. El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la qual se't donarà accés.

3. Admissió

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint el calendari de Convocatòries d'admissió, la resolució de la sol·licitud d'admissió s'enviarà per correu electrònic.

4. Matriculació

Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic

En cas de tenir titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

El participant podrà triar el Diploma en Advocacia Orientada (pendent d'actualització) un cop formalitzada la matrícula.

Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar en la data indicada el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1518.

.