Pestanyes primàries

Màster en Estratègia i Gestió Creativa de la Marca

Metodologia

La metodologia que s'utilitzarà durant el programa vol ser eminentment participativa i orientada a la pràctica professional. Contempla els elements següents per a cadascun dels mòduls del curs:

  • Exposicions de conceptes clau i marcs conceptuals per part del professor.
  • Discussió del contingut de lectures.
  • Discussió en classe de casos pràctics.
  • Resolució de casos pràctics.

Els participants hauran de definir un projecte d'estratègia de marca i de comunicació sobre un cas concret que aniran treballant al llarg de tot el curs.

Tutoria dels projectes

El desenvolupament del projecte representa un treball en grups de 4 participants. Aquest treball el tutoritzen , de manera continuada i en les seves diferents fases, professors que orienten els estudiants i n'avaluen constantment el procés de treball. Les sessions de tutories de projecte es fan en finalitzar cadascun dels mòduls.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.