Pestanyes primàries

Màster en Edició

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Introducció

 • Introducció al sector editorial: el llibre entre negoci i cultura.
 • L'organigrama de l'empresa editorial.
 • La trajectòria del manuscrit o llibre d'encàrrec i el procés global d'edició: de l'autor al lector.

Propietat intel·lectual, negociació i contractació

 1. Contractació i compra de drets.
 2. El marc legal i els drets d'autor.
  • La llei de propietat intel·lectual.
  • La negociació dels drets d'autor.
  • La compra de drets: paràmetres i estratègies.
  • El contracte d'edició: redacció i funcionament.
  • Els drets subsidiaris (butxaca, traducció, club, e-book, online, adaptació cinematogràfica, etc.) i les diferents explotacions dels drets d'autor.
  • La gestió específica dels drets digitals.
 3. Agents i venda de drets.
  • Les agències literàries: només intermediaris o també impulsos del sector?
  • L'agència com a empresa: funcionament i política empresarial.
  • La figura de l'agent: assessor, gestor, venedor.
  • El contracte d'agència.
  • El contracte editorial i els drets d'autor.
  • La venda de drets: negociació i estratègies.
  • Hi ha diferències culturals en la negociació?
  • Contractació de drets i mercat.

Línia editorial, criteris de selecció i programació

 1. Criteris per a la creació d'una línia editorial.
  • El projecte editorial i les col·leccions.
  • El concepte de nínxol.
 2. Fonts per al coneixement dels llibres en venda.
  • Butlletins editorials, fires del llibre, catàlegs, revistes professionals.
  • Els scouts.
  • La selecció dels llibres.
  • El negoci editorial i la rendibilitat: el llibre d'encàrrec, el best-seller.
 3. Què i com llegeix un editor?
  • Criteris i pràctica de preselecció i lectura d'originals, lectura d'informes de scouts, gestió dels originals no sol·licitats.
  • El lector professional i els informes de lectura: de la valoració literària a la comercial.
  • La lectura professional aplicada a l'ajust d'un text.
 4. Les línies editorials.
  • Edició literària, llibre infantil, d'assaig i cientificotècnic.
  • Facsímils i edició de bibliòfil.
  • Enciclopèdies.
  • L'edició de quiosc: col·leccionables.
  • L'instant book.
 5. Els formats.
  • Rústica.
  • Cartoné.
  • Butxaca.
  • Gran format.
 6. Les traduccions.
  • El traductor com a autor: relacions amb l'editorial.
 7. La programació dels títols de la temporada.
  • Establiment del calendari editorial: criteris i eventualitats.

La gestió de la informació

 • Sistemes informàtics de gestió de la informació editorial.
 • Fluxos d'informació a clients.
 • Fluxos d'informació interns.
 • Utilitat d'internet (B2B, B2C).
 • Gestió editorial de les xarxes socials (Facebook i Twitter).

El mercat

 • La importància de l'espanyol com a mercat: Espanya,
 • Con Sud, Mèxic, Pacte Andí, EU; Brasil?
 • Diferències culturals.
 • Perspectives i escenaris per al futur.
 • Qui ofereix què i de quin origen?
 • Principals fluxos econòmics (de qui a qui).
 • El mercat editorial mundial en espanyol.
 • Els tres grans grups d'edició: llibreria, text i referència.
 • Presència internacional d'editorials independents.
 • Presència internacional de grans grups i principals editorials de l'Amèrica Llatina.
 • Estructura del mercat llatinoamericà.
 • Són cars els llibres espanyols a l'Amèrica Llatina?
 • Anàlisi del cost d'un llibre.
 • Control de canvis.
 • Mercat de divises.
 • Mitjans de pagament.

Producció editorial

 1. Edició dels originals: de l'original de l'autor en paper o format digital al llibre imprès.
  • Criteris per a l'edició dels textos.
  • L'editing: significat i tècniques.
  • Ortotipografia.
  • La composició del text.
  • Les proves d'impremta. Primeres i segones proves, galerades, compaginades.
  • Tècniques de correcció.
  • La redacció de contracobertes i solapes: la venda del text.
 2. Tipografia.
  • Terminologia bibliològica i tipogràfica.
  • El disseny tipogràfic.
  • La lletra: tipus i cossos.
  • La mesura dels cossos. La tipometria.
  • Disseny de la tripa. Proporcions.
 3. Disseny gràfic.
  • Del llibre com a objecte estratègic.
  • El disseny de col·lecció i la imatge de marca del segell.
  • La coberta.
  • La maqueta.
  • Disseny gràfic per ordinador. Els programes QuarkXPress i InDesign.
  • L'edició fora de l'editorial: els oficis externs (lectura, correcció, producció, maquetació i altres tasques de freelance).
  • L'autoedició.
 4. Producció.
  • El procés de producció en paper. La impressió directa (CTP).
  • Estructura i materials del llibre. L'"anatomia del llibre": matèries papereres, carta de colors, tripa, plecs, cobertes.
  • Càlcul de costos de producció.
  • Escandalls. Facturació.
  • La figura del cap de producció.
 5. Tècniques d'impressió, enquadernació i manipulació.
  • Impressió tradicional (planxes i fotolits).
  • Impressió digital.
  • Càlculs de paper. Tiratges, minves i defectuosos.
  • Tipus d'enquadernació i acabats.
 6. Tecnologies digitals de l'Edició.
  • L'edició multimèdia i l'edició print on demand.
  • L'edició electrònica. El llibre 2.0 i la tecnologia digital: PDF, llenguatges d'etiquetes (SGML, DTD, HTML, XML). El control digital de drets de la propietat intel·lectual (DRM). Google i edició.
  • Suports: tablets, audiobook (CD,MP3/iPod), PDA, Microsoft Reader, smartphones, apps, projecció virtual. L'e-book, La tecnologia de tinta electrònica (Amazon Kindle, Sony Reader).
  • Tecnologies audiovisuals al servei de la comunicació i la informació editorial.

Distribució i màrqueting

 1. La distribució editorial.
  • Editors i distribuïdors.
  • Qüestions i procediments en logística.
 2. El canal de distribució: llibreria, quiosc, grans superfícies, correu, crèdit, club, porta a porta, edicions especials (promocions en premsa i institucions).
 3. El model Amazon i les lliberies digitals. El model Libranda i les plataformes digitals.
 4. Entrades i devolucions.
  • Reposicions: distribuïdors i llibreters.
  • La rotació del llibre.
 5. Costos.
  • La liquidació de vendes.
  • Facturació.
 6. Stocks i emmagatzematge.
  • Saldos d'edició.
  • Logística.
 7. El màrqueting editorial: funcionament i estratègies.
  • L'elecció d'una estratègia d'entrada i el pla de màrqueting: la relació entre l'editor, l'equip de màrqueting i el departament comercial en el llançament d'una novetat editorial.
  • El compte d'explotació.
  • Cascada versus llançament global.
  • El perill de l'efecte "cubell de les escombraries".
  • Política de preus.
  • Mitjans d'accés als mercats internacionals.
  • Publicitat.

El funcionament econòmic de l'empresa editorial. Finances per a no financers

 • Estats financers. Balanç i compte de resultats.
 • Plans de viabilitat i pressupostos.
 • Anàlisi de balanç. Estructura del balanç ideal i ràtios d'anàlisi patrimonial: solvència, endeutament i capitalització.
 • Anàlisi del compte de resultats: ingressos, despeses fixes i variables, resultats i repercussió en el preu del llibre. Capacitat de generació de cash-flow.
 • Anàlisi de la rendibilitat, autofinançament o creixement de la rendibilitat.

Promoció

 • La figura del cap de premsa i de l'editor de comunicació.
 • Publicitat i estratègies comercials i de comunicació.
 • El concepte de sinergia i les relacions editorial amb els mitjans.
 • Estratègies de promoció: de la faixa i els PLV (display) a les presentacions i rodes de premsa.
 • La crítica, els mitjans de comunicació i el sector editorial.
 • Relacions editor-director de suplement-crític.
 • El tractament d'un llibre als mitjans de comunicació:
 • màxim espai o millor crítica?
 • La prepublicació i el suplement dominical.

Bsm Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 1. Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Nota: Circumstancialment, el programa es podria veure alterat en funció de l'agenda dels diferents professionals que imparteixen les sessions.

 

El Màster en Edició disposa, al Centre de Documentació de la UPF Barcelona School of Management , d'una biblioteca especialitzada en el sector editorial i la indústria del llibre.

Els participants, amb prèvia identificació, tenen la possibilitat d'accedir a les aules informàtiques de la UPF Barcelona School of Management per complementar el treball i practicar amb els programes utilitzats en el curs.

CONTINGUTS DIFERENCIALS

Tallers

El Màster inclou tres tallers de caràcter obligatori i dins de l'horari habitual:

 • Taller pràctic d'anatomia del llibre, sobre la seva estructura i materials, en el qual es duen a terme exercicis pràctics i anàlisis de mostres
 • Taller pràctic de creació d'una empresa editorial
 • Taller pràctic de funcionament de les agències literàries

D'altra banda, el Màster posa també a la disposició dels participants, en un horari diferent de l'habitual, altres tres tallers:

 • Taller pràctic de correcció ortotipográfica: 2 ECTS
 • Taller pràctic del programa QuarkXPress o InDesign: 2 ECTS
 • Taller pràctic de finances per no financers: 2 ECTS

Total tallers optatius: 6 ECTS
Malgrat ser un complement formatiu bàsic, l'assistència no té en aquest cas un caràcter obligatori, i es requerirà un quòrum mínim de 15 participants perquè es duguin a terme les sessions.

Taules Rodones

El curs organitza una taula rodona amb professionals de màxim prestigi.

Projecte

En el transcurs del programa s'haurà d'elaborar un projecte individual que posarà en pràctica de manera virtual el procés d'edició i la superació del qual serà requisit indispensable per a l'obtenció del títol. En cas que no es superés en una primera instància, es disposarà, amb el previ pagament de les taxes oficials corresponents, d'una convocatòria extraordinària i improrrogable.

Pla de visites

Amb caràcter obligatori, el Màster té previst fer una visita guiada a la impremta Cayfosa.

En qualsevol cas, aquestes sortides es realitzaran en una franja horària diferent de l'habitual per adaptar-se a l'horari de les empreses.

 

Els idiomes del Màster són el castellà i el català. Algunes sessions podran ser impartides en anglès.

El Màster en Edició imparteix les sessions en castellà, anglès i català per abordar la realitat d'una indústria multilingüe. Les sessions en català no comencen fins al segon semestre per facilitar que els estudiants es familiaritzin amb la llengua. És important recalcar que a dia d'avui l'idioma no ha impedit en cap cas el seguiment i aprofitament de les classes per part de cap estudiant, i que la Direcció Acadèmica del programa així ho garanteix en cada edició. D'altra banda, l'aposta trilingüe d'aquest programa és deliberada, ja que amb ella pretén fer créixer professionalment als estudiants en un sector especialment sensibilitzat amb les llengües.

Titulació acadèmica

Màster en Edició, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Per obtenir la titulació corresponent és indispensable aprovar el projecte final, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris, les condicions de lliurament i elaboració dels quals marcaran, en cada cas, els professionals que els encarreguin.

.