Pestanyes primàries

Màster en Documental de Creació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul I. Narrativa, estètica, història i perspectives del documental.

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants aprofundeixin el coneixement teòric i estètic de les aportacions de la fotografia documental, de la pràctica documental i dels processos de producció i d'exhibició, des de la tradició documental fins al documental de creació contemporani. Els diferents temes que formen aquest mòdul es treballen a través de diferents seminaris, estudis de cas i projeccions:

 • Història i estètica del cinema documental. Aquest seminari aprofundeix els orígens històrics, les formes i els gèneres del cinema documental, els seus representants més destacats i les seves aportacions narratives i tècniques, a través d'un recorregut pels diferents estils o escoles (cinema directe, cinema verité, cinema-ull, cinema-diari, cinema-participatiu, etc.). A més, dedica una part de l'estudi a la història del cinema documental a Espanya.
 • Aproximacions a la mirada documental. Realitzadors de reconegut prestigi internacional exposen el seu punt de vista sobre la mirada documental a partir de la seva pròpia creació i de les obres que els han influït. La pràctica documental que els uneix inscriu el cinema del que és real en un terreny on conflueixen documental i ficció. A través de les experiències subjacents en cadascuna de les seves obres, reconstrueixen les principals línies estètiques de la realització documental.
 • Seminari Retake Seminari pràctic dedicat a problemes concrets de la posada en escena cinematogràfica. Un cineasta treballarà durant una setmana amb els participants entorn a una situació dramàtica pròpia del seu univers creatiu, un exercici pràctic a partir del qual s'aborden els problemes plantejats pel dispositiu fílmic en qüestió.
 • Anàlisi del documental contemporani. El documental contemporani des del punt de vista de la producció. Professionals del mitjà audiovisual mostren una selecció de les obres que consideren representatives de les diferents tendències en la creació contemporània. A banda, aborda els nous formats, les noves formes i estratègies de producció.
 • La fotografia documental, escola de la mirada. Recorregut històric per les principals escoles de fotografia documental i els seus autors més rellevants. Una anàlisi que proposa reconèixer en la mirada i el mètode fotogràfics els gestos que constitueixen les diverses representacions cinematogràfiques de la realitat.
 • La imatge documental en l'actualitat. Diferents perspectives (jurídica, periodística, ètica, artística, etc.) sobre l'ús de la imatge en la societat de la comunicació de masses i sobre les seves possibilitats artístiques. Les sessions s'apropen a la realització i a la producció a partir de les qüestions plantejades en el marc del dret sobre la propietat intel·lectual, els drets d'imatge i l'ètica professional.
 • El so en el documental de creació. El so com a element rellevant en la realització del documental. Reflexió sobre el disseny sonor com a potencial creatiu i anàlisi de les estratègies de posada en escena sonora en diferents moments de la història del documental, especialment en les línies de treball actuals.
 • La construcció fílmica a través del muntatge. El muntatge com a element vertebrador de l'estructura narrativa, de la construcció de personatges, del temps fílmic, etc. Revisió de les principals teories del muntatge i de la influència de l'evolució tecnològica en el llenguatge cinematogràfic.
 • Producció, distribució i exhibició del projecte documental. Seminari orientat al disseny de producció i a la cerca i gestió de les fonts de finançament i d'ajuts. Anàlisi de les necessitats de producció (timing, pressupost, pla de producció, pla de finançament, etc.). Estratègies de presentació i de venda del projecte.

Mòdul II. Desenvolupament de projectes propis.

Aquest segon mòdul comprèn tot el procés de desenvolupament dels projectes de cada participant en el màster i funciona en paral·lel al primer mòdul (teòric) i a l'evolució dels projectes del tercer mòdul. El treball del màster en Documental de Creació s'orienta a l'evolució dels projectes personals de cada participant fins al moment en què estiguin preparats per a la seva realització. En cas que es realitzin, cal fer constar en els crèdits de les peces produïdes que han estat desenvolupades en el marc del Màster en Documental de Creació.

Les sessions s'organitzen en tutories i sessions col·lectives, de seguiment individual, de treball de documentació individual, pitchings, etc.

 • De la idea al desenvolupament narratiu del projecte. Les tutories tenen per objecte donar forma a la idea inicial del projecte de cada participant. Tracten aspectes referents a l'estructura narrativa, a la construcció temporal, al tractament dels personatges, a la proposta formal, al treball de documentació, etc.
 • La presentació del projecte. Anàlisi de les diferents formes d'explicar el projecte d'un documental. Es treballen els projectes dels participants per trobar en cada cas l'escriptura de dossier (sinopsi, tractaments, descripció de personatges, plans de producció, etc.) i les formes de comunicació més adequades.
 • Pitching i avaluació de projectes. Els participants tenen l'oportunitat de presentar els seus projectes davant d'un grup de productors i programadors de televisió que en comentaran els aspectes formals i la viabilitat. El programa dedica algunes sessions a la preparació del pitching.
 • Disseny i estratègies de producció. Anàlisi de les necessitats de producció dels projectes personals. Presentació dels aspectes que determinen les decisions prèvies al desenvolupament del guió i del procés de producció: format, pressupost, pla de finançament i estratègies de venda. Una darrera fase explica les possibilitats de com organitzar la preproducció, la producció i la postproducció

Mòdul III. Participació en els projectes que són iniciativa del Màster en Documental de Creació.

El màster proposa en cada edició el desenvolupament de tres projectes documentals en col·laboració amb tres empreses productores independents. Els participants del màster prenen part en el procés de gestació del projecte. Després del període inicial de treball amb el director, hi ha la possibilitat, segons la naturalesa de cada projecte i el perfil de cada participant, d'incorporar-se en alguna de les fases de la producció.

 • Preproducció, guió i documentació. Planteja les necessitats del procés de documentació i de tots els elements relacionats amb la discussió i l'escriptura del guió. En la mesura que el projecte evolucioni, es valorarà la viabilitat del documental, l'estratègia de finançament del projecte i la preparació del pla de treball.
 • Producció i rodatge. En aquest període es realitza el rodatge de cadascun dels films documentals. En funció de les necessitats del projecte i del perfil dels participants, s'assumiran diferents funcions en les àrees de producció, documentació/guió o realització.
 • Muntatge i postproducció. Aquest bloc segueix el procés de visionat i selecció de les imatges rodades, del muntatge i de la sonorització. Paral·lelament, el bloc duu a terme les tasques de presentació, distribució i exhibició, així com el seguiment de la seva comercialització i difusió.

Calendari acadèmic

 • Mòdul I. Narrativa, estètica, història i perspectives del documental. De gener a juny del 2018. Classes presencials de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores. Els divendres, projecció.
 • Mòdul II. Desenvolupament de projectes propis. Tallers i tutories de seguiment de projectes. De gener del 2018 fins al febrer-juny del 2019 (data de celebració del pitching).Els tallers es realitzaran en setmanes alternes, de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores. L'horari de les tutories es fixarà personalment entre els participants i els tutors dels projectes.
 • Mòdul III. Participació en els projectes iniciativa del Màster en Documental de Creació. Des de febrer-juny 2019 (celebració del pitching) fins al gener del 2020.

El calendari i horari de treball de cadascun dels projectes dependrà del calendari establert per la mateixa productora i els professionals vinculats a la pel·ícula. Els projectes responen a la realitat de la indústria cinematogràfica i per tant el calendari no es pot planificar.

 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Máster en Documental de Creació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir el títol és indispensable l'assistència a classe, la superació de les proves corresponents i la presentació dels treballs sol·licitats.

.