Pestanyes primàries

Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions

Metodologia

Partint de les lectures prèvies i dels casos aportats per a cada sessió, els ponents desenvolupen una base conceptual i, mitjançant el mètode del cas, traslladen les seves reflexions i les seves experiències de gestió com a font de coneixament per als participants. A més, s'utilitzen com a tècniques d'aprenentatge: el contrast d'idees, les simulacions, els jocs de rol, presentacions de treball, etc.

Avaluació

Per poder gaudir de la titulació corresponent a aquest Màster en Recursos Humans a les Organitzacions s'haurà de superar amb èxit la presentació dels treballs establerts davant la Direcció del programa i la resta de participants. Altrament, hi haurà avaluació continuada mitjançant la realització de qüestionaris al finalitzar les matèries que permeten comprovar el progrés d'aprenentatge dels participants.

Com a programa presencial, és obligatòria l'assistència mínima del 80% del temps lectiu total establert.

PROJECTE DE MÀSTER: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

  • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant. (Incloure tipologia o especificacions del proejcte si el text actual de la web ho especifica.)
  • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.