Pestanyes primàries

Màster en Comunicació Política i Institucional

Metodologia

La metodologia s'articula basant-se en la tipologia de sessions següent:

  • Sessions teòriques. En aquestes sessions s'impartiran coneixements fonamentals i avançats sobre mètodes aplicables a les pràctiques professionals de la comunicació política i institucional.
  • Sessions d'anàlisi de casos. En aquestes sessions s'oferiran explicacions descriptives, analítiques, crítiques i d'avaluació de processos concrets del desenvolupament de campanyes que s'han dut a terme i dels resultats que han tingut. En aquestes sessions s'estimularà els estudiants perquè participin en l'anàlisi crítica i l'avaluació de les propostes presentades i dels resultats obtinguts.
  • Sessions pràctiques. En aquestes sessions, les pràctiques es desenvoluparan a partir d'explicacions concretes oferides en sessions teòriques o en sessions d'estudi de casos, en què es planteja l'execució d'exercicis per solucionar un problema de comunicació política o institucional. Les pràctiques les avaluaran els professors que les hagin plantejat en les sessions teòriques o d'anàlisi de casos.
  • Conferències. En aquestes sessions, diferents professionals d'àmbits específics de la comunicació política i institucional oferiran una conferència, seguida d'un debat amb els estudiants, sobre el seu àmbit d'especialització.
  • Sessions de tutoria de projecte. Fer el projecte suposa, principalment, un treball personal per part de l'estudiant, però a la vegada aquest treball el tutoritzen, de manera contínua i en les diferents fases, professors que orienten els estudiants i n'avaluen constantment el procés de treball.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.