Pestanyes primàries

Màster en Assessoria Fiscal

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Fiscalitat, empresa i societat - 7 ECTS

S’estudien i analitzen els coneixements bàsics en matèria de dret dels negocis i els concernents en matèria comptable.
Així mateix, es reflexiona també sobre els impostos i la seva finalitat en el context de l’Estat del benestar i s’analitzen els conceptes d’elusió, frau i economia submergida així com les seves causes.

Fiscalitat bàsica de l’empresa - 19 ECTS

S’analitzen totes les qüestions inherents a la fiscalitat del treball en l’àmbit de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques: retribució en espècie, fiscalitat dels administradors, fiscalitat de les dietes i despeses de viatge, retencions, etc.
Així mateix, s’estudia amb detall l’Impost sobre el Valor Afegit en el concernent a les operacions empresarials típiques i habituals.
Per últim, s’aprofundeix en el règim general de l’Impost sobre Societats així com en les particularitats de les PIMES.

Fiscalitat avançada de l’empresa - 9 ECTS

S’analitza amb detall la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial, de les operacions societàries i de refinançament, de les fórmules de col·laboració empresarial (Joint venture, UTE’s, AIE, etc.), i dels Grups d’empresa i tributació consolidada.

Fiscalitat i entorn digital - 3 ECTS

S’estudien els nous i diferents models de negoci i transformació digital de l’empresa (e-commerce, serveis de base tecnològica, digitalització, etc.).

Planificació fiscal - 9 ECTS

Després d’una introducció sobre les bases de la planificació fiscal corporativa, s’estudia la normativa i problemàtica pràctica dels preus de transferència i normes BEPS, els aspectes relatius a la planificació de la doble imposició nacional i internacional, les qüestions inherents a la planificació fiscal en l’empresa familiar, i, per últim, els temes vinculats amb la planificació de cadenes de subministrament de béns i serveis internacionals així com dels sistemes retributius d’alts directius.

Noves tecnologies, fiscalitat contenciosa i compliance fiscal - 5 ECTS

S’aprofundeix en l’Administració tributària electrònica (SII i altres obligacions en format electrònic), en la fiscalitat contenciosa, i en els temes concernents al control i prevenció de riscos fiscals.

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Projecte Final - 8 ECTS

Es proposa una relació tancada de possibles treballs corresponent cada un d'ells a un suposat despatx professional real. El seu contingut pot referir-se a una sola matèria o impost o ser, per contra, multidisciplinari. L'alumne, entre els treballs proposats, tria voluntàriament el que considera de més interès i se li assigna un tutor entre els professors dels Mòduls als que la matèria correspon.

Es valora especialment el seu plantejament, resolució, aplicació dels coneixements adquirits, exposició oral i les respostes a les preguntes que durant la seva presentació es plantegin per la resta dels alumnes i els professors.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

    Titulació acadèmica

    Màster en Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

    .