Pestanyes primàries

Postgrau en Direcció Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Programa de postgrau de Direcció Financera

 1. Anàlisi d'estats financers. Formulació de models predictius en base a ràtios. Anàlisi sectorial. Tècniques de predicció de fallides. Anàlisi integral.Programa de postgrau en Direcció Financera
 2. Borsa i mercats financers.Títols-valors. Tipus d'operacions. Comptat, crèdit, ampliacions de capital. Anàlisi fonamental i anàlisi tècnica (optatiu). Tipus de risc. Risc de canvi, risc de tipus d'interès, risc de cotització.
 3. Avaluació d'inversions.
  • Matemàtica de les operacions financeres (part optativa). Conceptes previs. Interès simple, compost, descompte. Actualització i capitalització. Préstecs i rendes. Taxa anual equivalent
  • Avaluació d'inversions. Aspectes previs que cal considerar en l'avaluació d'inversions. Mètodes estàtics. Període de recuperació. Mètodes dinàmics. VAN, TIR. Influència de la inflació i dels impostos. Anàlisi del projecte agregat inversió-finançament. Project finance.
 4. Gestió del circulant.
  • Gestió de la tresoreria (cash management). Previsions de tresoreria. Productes financers per a la cobertura de necessitats a curt termini.Productes financers per a la col·locació d'excedents a curt termini. Relació banca-empresa. Compte de resultats i balanç banca-empresa. Cash pooling i altres tècniques de cash management.
  • Gestió del Crèdit (Credit Management). La política de crèdit a clients. El risc i la gestió de cobraments: concessió de crèdits, polítiques i circuits de cobrament. El departament de crèdits i el comitè de riscos: objectius, responsabilitats i política de riscos. Seguiment i control del crèdit: fonts d'informació i accions que cal emprendre.
 5. Sistemes financers espanyol, europeu i internacional. Sistema financer espanyol. Banc d'Espanya, bancs, caixes, cooperatives de crèdit, companyies de leasing, factoring, financeres. Productes de finançament i d'inversió. Sistema financer europeu i internacional.
 6. Aspectes fiscals de les finances. Diferències entre comptabilitat i fiscalitat. Impost sobre societats. IVA.
 7. Direcció financera de l'empresa. Estimació de les necessitats financeres. Política de capitalització i endeutament. Cost de capital.Política d'endeutament a curt i a llarg termini.Política d'autofinançament i de dividend. Estratègia financera de l'empresa a curt i a llarg termini. Fusions i adquisicions. Valoració d'empreses: mètodes basats en l'anàlisi patrimonial,mètodes basats en l'anàlisi econòmica i mètodes mixtos.
 8. Habilitats directives II. Liderar, motivar i dirigir equips. Gestió de reunions. Negociació i gestió de l'estrès.
 9. Business game (entorn financer) (assignatura optativa).
 10. Tesina-projecte.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau de Direcció Financera, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.