Pestanyes primàries

Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions

Metodologia

El curs combina les sessions presencials impartides per ponents experts en la matèria i la formació en línia per mitjà d'un campus virtual, amb materials exclusius.

La matèria 2 s'impartirà íntegrament en modalitat en línia. Les matèries 1 i 3 inclouen 6 hores en línia cada una.

PROJECTE DE POSTGRAU: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant. (Incloure tipologia o especificacions del proejcte si el text actual de la web ho especifica.)
 • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

 • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Avaluació

 • Avaluació continuada 50%.
 • Avaluació del projecte 50%.

Per a les diferents matèries, s'aplicaran sistemes d'avaluació diferents. Tindrem:

 • Matèria 1: Comentaris d'anàlisi de casos individuals.
 • Matèria 2: Participació activa en comunitats i xarxes, superació de proves online.
 • Matèria 3: Preparació i participació en debats sobre els temes tractats, simulació professional, entrega d'activitats.

El projecte individual de l'alumne constitueix una part troncal de l'activitat formativa i també del sistema d'avaluació. Per a garantir el seguiment de cada aspecte, el dividim en objectius mensuals que s'hauran de presentar documentalment i també davant el grup de participants, que aportarà feedback entre iguals:

 • Idea: necessitat i oportunitat.
 • Missió, valors i objectius. Aportació personal i lideratge.
 • Pla d'acció, recursos i projectes derivats.
 • Pla de comunicació i pla de gestió del canvi.
 • Indicadors i resultats.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.