Pestanyes primàries

Postgrau en Gestió del Negoci Global de la Música

Metodologia

La metodologia pedagògica fomenta la interacció entre els participants i combina, entre altres, casos, treballs en grup, presentacions d'informes, explicacions dels professors i exercicis.

PROJECTE DE POSTGRAU: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

  • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant. (Incloure tipologia o especificacions del proejcte si el text actual de la web ho especifica.)
  • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Avaluació

L'avaluació es basa en l'assistència i participació a classe, la resolució d'exercicis, la preparació d'informes escrits i, si s'escau, la presentació d'aquests informes davant la resta de participants.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.