Pestanyes primàries

Màster Universitari en Mercats Financers

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

BLOC I. MARC CONCEPTUAL DELS MERCATS FINANCERS.

 1. L'entorn financer europeu.
  1. Principals indicadors econòmics. Indicadors retardats, coincidents i avançats.
  2. Cicles econòmics.
  3. Impacte dels indicadors en els mercats financers (cas espanyol).
  4. Característiques del sistema financer espanyol.
  5. Situació econòmica mundial en els principals blocs econòmics.
  6. Estructuració del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).
  7. Paper del Banco Central Europeu (BCE).
 2. Teoria dels mercats financers.
  1. Formació de carteres: propietats matemàtiques i estadístiques. Rendibilitat i risc.
  2. Repàs breu de l'entorn institucional.
  3. Mercats de capitals segons la teoria de finances.
   1. Criteris per a l'edició de carteres òptimes.
   2. Mesures de l'actitud davant del risc.
   3. Funcions d'utilitat més habituals.
   4. Anàlisi mitjana-variància.
   5. Equilibri en els mercats financers. Model CAPM i APT.
 3. Matemàtica financera.
  1. Conceptes bàsics.
  2. Capitalització i actualització.
  3. Règims financers.
  4. Valor actual net (VAN), taxa interna de rendiment (TIR) i taxa anual equivalent (TAE).
  5. Operacions d'amortització.
  6. Exemples pràctics.

BLOC II. MERCATS FINANCERS.

 1. Mercat monetari.
  1. Funcions dels mercats monetaris.
   • Característiques dels actius i del mercat.
  2. Partícips.
  3. Actius i instruments.
  4. Sistema de liquidació i de registre.
  5. Classificació en funció dels actius.
 2. Mercats de renda fixa.
  1. Introducció a la renda fixa.
  2. Teoria de la renda fixa.
  3. Característiques del mercat de deute públic espanyol.
  4. Deute públic zona euro.
  5. Renda fixa privada.
  6. Ràting.
  7. Gestió de carteres de renda fixa.
 3. Mercats de renda variable.
  1. Anàlisi financera d'empreses.
  2. Introducció al mercat de renda variable.
  3. Principals operacions borsàries. Operacions al comptat, termini i crèdit.
  4. OPS, OPV i OPA.
 4. Mètode de valoració d'accions.
  1. Anàlisi fonamental avançada. Descompte de fluxos i extrapolació ROE- Valor Comptable.
  2. Anàlisi xartisticotècnica.
  3. Tàctiques de contractació.
  4. Exercicis pràctics.
 5. Mercat de divises.
  1. El risc de tipus de canvi.
  2. Formació del tipus de canvi.
  3. Mecanismes de cobertura.
  4. L'assegurança de canvi.
  5. Opcions sobre divises.
  6. El risc de tipus de canvi a llarg termini.
 6. Productes derivats.
  1. Productes derivats.
  2. Productes derivats sobre actius de renda variable.
  3. Productes derivats sobre Euribor.
  4. Productes derivats Productes derivats sobre bo nocional de deute públic a mig i llarg termini.
  5. Commodity trading advisors (CTA).
  6. Productes OTC. Cap, floor, collar.

BLOC III. GESTIÓ PATRIMONIAL.

 1. Fiscalitat dels productes financers.
  1. Marc tributari de les operacions financeres.
  2. Fiscalitat dels principals productes financers.
  3. Tècniques de planificació fiscal.
  4. IRPF, IP i IS.
 2. Gestió de carteres.
  1. Teoria de carteres.
  2. Perfil de l'inversor.
  3. Inici de la gestió.
  4. Valoració de la gestió de l'inversor.
  5. Atribució dels resultats i normes internacionals.
  6. Comunicació dels resultats al client.
  7. Resultats a curt termini.
  8. Resultats a llarg termini.
  9. Consistència en la gestió.
 3. La distribució patrimonial: asset allocation.
  1. Les característiques de l'inversor.
  2. Algunes consideracions sobre la inversió en els diferents mercats.
  3. Gestió patrimonial per a inversors particulars.
  4. Gestió patrimonial per a inversors institucionals.
  5. Els bancs de gestió patrimonial.
  6. Time allocation.
 4. Institucions d'inversió col·lectiva.
  1. Institucions d'inversió col·lectiva.
  2. Anàlisi i selecció de fons d'inversió.
  3. Fons alternatius. Hedge Funds tipus i estratègies.
 5. Productes de previsió.
  1. Mercat assegurador i risc.
  2. Productes asseguradors.
 6. Introducció al mercat immobiliari.
  1. Oferta de productes immobiliaris: locals, oficines, naus industrials.
  2. Instruments de finançament immobiliari.
  3. Fons d'inversió mobiliària.
  4. Normes urbanístiques. La classificació del sòl. Obra nova.
  5. Adjudicació d'actius immobiliaris a través de les subhastes públiques.
  6. Situació actual del mercat immobiliari.
  7. Estratègia d'inversió en immobles.
  8. Habitatge de protecció pública.
  9. Variables clau per a la gestió.
  10. Gestió de carteres immobiliàries.
 7. Plans de jubilació.
  1. Tipus de plans de jubilació.
  2. Planificació de la jubilació.
  3. Estratègia de la jubilació.
 8. Introducció a la banca.
  1. Banca privada.
  2. Banca personal.
  3. Impacte de Basilea II.
  4. Blanqueig de capitals.
  5. MiFID.
 9. Habilitats directives.
  1. La comunicació eficaç.
  2. Tècniques de negociació.
  3. Lideratge i motivació.
  4. Direcció d'equips.
  5. Gestió de reunions i entrevistes.
  6. Tècniques de presentació en públic.
 10. BLOC MÒDUL BSM INSIDE:

  Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  1. Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 11. Projecte.
 12. Pràctiques Curriculars: El Màster Universitari en Mercats Financers inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques formen part dels continguts acadèmics del programa. Són una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Títol de Máster universitario en Mercados Financieros, expedit per la Universitat Pompeu Fabra

Per obtenir el títol serà indispensable assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives) i superar les proves corresponents i realitzar i presentar una tesina.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.