Pestanyes primàries

Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

1. Comptabilitat i Auditoria

1.1 Auditoria

 • Gestió de riscos i Control Intern
 • Normes i Procediments d'Auditoria
 • Normes d'Accés a la Auditoria de Comptes
 • Normes sobre el control de qualitat de la Auditoria de Comptes
 • Normes Internacionals d'Auditoria
 • Normes d'Ètica i Independència

1.2 Marcs Normatius de la Informació Financera Aplicable a Espanya

 • Pla General de Comptabilitat i PYMES
 • Normes per a la formulació de compte anuals consolidades
 • Normes Internacionals d'Informació Financera
 • Altres Marcs: Comptabilitat d'Entitats Financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals

1.3 Altres Matèries Comptables

 • Anàlisis d'Estats Financers
 • Comptabilitat Analítica de Costos
 • Pressupostària i de Gestió
 • Tècniques de Valoració d'Empreses
 • Confecció de Plans de Viabilitat

2. Altres matèries

2.1 Matèries Jurídiques

 • Dret de societats, d'altres entitats i governança
 • Dret concursal
 • Dret Fiscal i Tributari
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social

2.2 Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics

 • Estratègia, arquitectura, disseny i gestió de processos informàtics en les empreses
 • El control dels processos de tecnologia de la informació: coneixement, competències i avaluació del risc
 • La funció de seguretat informàtica en les organitzacions: principis i mitjans. La detecció d'errors i la seva prevenció

2.3. Altres Matèries

 • Economia general i economia financera
 • Economia de l'Empresa
 • Principis fonamentals de gestió financera de les empreses
 • Matemàtiques i estadística

3. Teball Final de Máster

Amb la tesina final es pretén que els alumnes integrin les diverses matèries del programa, aplicant els coneixements adquirits al món de l'empresa.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Màster universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat 

.