Pestanyes primàries

Màster en Gestió i Creació de Continguts Audiovisuals

Metodologia

 • Classes teòriques
 • Classes magistrals i masterclasses
 • Mentories (presencials i a distància)
 • Exercicis pràctics i treballs periòdics en grup i individuals (presencials i a casa)
 • Anàlisi de casos reals
 • Reptes de confrontació (presentacions prèvies dels treballs en desenvolupament dels alumnes davant dels companys per sotmetre’l a la seva opinió i crítica)
 • Pitchings
 • Visites a empreses
 • Treball final de Màster a nivell individual

Avaluació

 • Assistència a classe
 • Exercicis pràctics individuals i en grup durant el curs
 • Assoliment de les fites marcades pels tutors respecte el treball final
 • Valoració dels pitchings
 • Valoració de la participació en els reptes de confrontació
 • Treball final de Màster
 • Participació i actitud a classe
 • Integració i treball en equip

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.