Pestanyes primàries

Màster en Assessoria Fiscal

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Fiscalitat i entorn empresarial

 • Dret dels negocis
  En aquest mòdul s’exposen els principals coneixements en matèria de dret necessaris per l’adequat seguiment del Màster.
 • Informació financera
  L’objectiu d’aquest mòdul és adquirir i aplicar els coneixements necessaris en matèria comptable que permetin el seguiment del Màster.
 • El relleu generacional
  El contingut d’aquest mòdul es basa en el dret civil successori i en l’Impost Sobre Successions i Donacions analitzant qüestions bàsiques d’ambdós en el marc del relleu generacional. 

Fiscalitat i empresa

 • Fiscalitat del treball
  S’analitzen amb detall totes les qüestions inherents a la fiscalitat del treball en l’àmbit de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques: retribució dinerària, retribució en espècie, fiscalitat dels administradors, fiscalitat de les dietes i despeses de viatge, retencions, etc. 
 • Fiscalitat patrimonial
  En aquest mòdul s’analitza la fiscalitat en l’IRPF dels rendiments del capital immobiliari, de les rentes d’estalvi i dels guanys patrimonials, això és, la fiscalitat de les rentes derivades d’elements patrimonials així com la derivada de la seva transmissió.
  Així mateix, s’analitzen les principals qüestions fiscals vinculades a l’Impost sobre el Patrimoni.

Fiscalitat i activitat empresarial

 • Fiscalitat dels negocis
  A través d’aquest mòdul s’analitza la fiscalitat empresarial en el seu conjunt, això és, tant si es tracta d’un empresari individual com d’una societat. S’analitzen doncs totes les qüestions fiscals vinculades al desenvolupament d’una activitat econòmica tant des de la perspectiva de l’IRPF com de l’Impost sobre Societats.
 • Fiscalitat indirecta
  Al llarg de cada una de les sessions d’aquest mòdul s’analitzen els diferents elements que configuren l’Impost sobre el Valor Afegit en l’àmbit del desenvolupament d’una activitat econòmica.
  Així mateix, es tracten la resta d’impostos que configuren la fiscalitat indirecta: els Impostos Especials, la fiscalitat del Comerç Exterior, i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats.
 • Impostos i política econòmica
  S’analitzen els diferents incentius a la inversió empresarial

Fiscalitat i Grups d'empreses

 • Empresa i internacionalització
  El seu objectiu és analitzar la fiscalitat empresarial en l’àmbit internacional. Per això s’analitzen els models de conveni de doble imposició de la OCDE, així com els mecanismes que la normativa estableix per evitar els supòsits de doble imposició tant a nivell de persones físiques com de persones jurídiques. S’analitza també l’Impost sobre la Renta dels No Residents i les estructures de planificació fiscal internacional més habituals, incident en la normativa europea, recomanacions de la OCDE, així com les mesures antielusives. 
 • Els Grups d'empresa
  Aquest mòdul comprèn l’estudi dels Grups d’Empresa des de la perspectiva de l’Impost sobre Societats així com del règim de reestructuració empresarial

Fiscalitat i gestió tributària

 • Conflictivitat tributària
  Aquest mòdul es centra en l’anàlisi de les qüestions que l’assessor ha de resoldre en la seva relació amb l’Administració Tributària, entre altres, procediments habituals en la relació entre contribuent i Oficines de Gestió Tributària, requeriments d’informació tributària, liquidacions provisionals d’IRPF i Impost sobre Societats, procediments de devolució, emplenament de declaracions censals, procediment de liquidació dels actes administratius, possibilitats d’aplaçament i fraccionament, la inspecció des de l’òptica de l’inspector i de l’assessor, principis bàsics que han de regir les actuacions inspectores, actes en conformitat i disconformitat, tipus d’infraccions regulades en la Llei General Tributària i en el Codi Penal, així com sancions proposades. 
 • Les noves tecnologies
  Donada la importància que les noves tecnologies tenen en l’àmbit fiscal, s’analitza la seva incidència pràctica en la gestió i aplicació del sistema tributari. 

Fiscalitat i societat

 • La resistència fiscal
  S’analitzen els conceptes d’elusió, frau i economia submergida així com les seves causes. 
 • Impostos, ètica i societat
  L’objectiu del mòdul és que els alumnes reflexionin sobre els impostos en el context de l’Estat del benestar sota la perspectiva de la finalitat redistributiva que es predica respecte el conjunt del sistema tributari. 

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Projecte Final

Es proposa una relació tancada de possibles treballs corresponent cada un d'ells a un suposat despatx professional real. El seu contingut pot referir-se a una sola matèria o impost o ser, per contra, multidisciplinari. L'alumne, entre els treballs proposats, tria voluntàriament el que considera de més interès i se li assigna un tutor entre els professors dels Mòduls als que la matèria correspon.

Es valora especialment el seu plantejament, resolució, aplicació dels coneixements adquirits, exposició oral i les respostes a les preguntes que durant la seva presentació es plantegin per la resta dels alumnes i els professors.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

  Titulació acadèmica

  Màster en Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

  .