Pestanyes primàries

Màster en Assessoria Fiscal

Metodologia

El Màster es desenvolupa durant el curs acadèmic prenent com a base un cas global en el que, de manera eminentment pràctica, s’exposen i apliquen els continguts del mateix i s’analitzen amb detall tots els impostos que integren el nostre sistema tributari. L’objectiu d’aquest mètode és conciliar els coneixements teòrics amb la pràctica professional a través d’un supòsit pràctic que reculli la pluralitat de temes i casuística que es plantegen en la praxis diària permetent l’estudi sistemàtic del conjunt d’impostos que integren el nostre sistema tributari.

Les sessions lectives combinen l'exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l'experiència real. En ambdós aspectes el participant hi té una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, haurà de proposar la solució que trobi més adequada, mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits.

Com a conseqüència de l'acord de col·laboració subscrit amb l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) durant el període lectiu els participants del Màster en Assessoria Fiscal tenen dret a accedir a la part privada de la web de l'associació per tal de poder consultar les seves diferents bases de dades ( www.aedaf.es ). La docència es complementa amb diverses xerrades-col·loqui amb l'objectiu que el participant pugui tenir un contacte més directe, encara, amb reconeguts especialistes tant de l'àmbit acadèmic com del polític.

Sense perjudici de la recomanació de bibliografia, es lliurarà al participant material documental bàsic per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies que reprodueixin normes, resolucions, sentències, etc. 

Avaluació

Per obtenir el títol és indispensable assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives), la valoració dels treballs proposats a classe i superar les proves corresponents a la conclusió de cada mòdul. Aquestes proves es faran en dissabte al matí.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.